Yeni düzenlemeye göre, denklik belgeleri güvenli elektronik imza ile imzalanacak ve başvuru sahipleri belgelerini doğrulama kodlu olarak elektronik ortamdan temin edebilecek.

Türk Mutfağı Haftası Yenişehir’de kutlandı Türk Mutfağı Haftası Yenişehir’de kutlandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, denklik belgeleri güvenli elektronik imza ile imzalanacak ve başvuru sahipleri belgelerini doğrulama kodlu olarak elektronik ortamdan temin edebilecek.

Belgenin güvenli elektronik imza ile imzalandığı başvurularda, daha önce uygulanan, incelemeye esas olan diploma ve transkripte "Görülmüştür" kaşesi basılmasına gerek kalmayacak.

Ayrıca, başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesinin, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmi vekaletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilmesine ilişkin zorunluluk da ortadan kalkacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesi düzenlenmesine dair komisyon kararı alınan ve tanzim işlemlerine başlanan adayların belgeleri ise fiziki olarak dökülecek ve ıslak imzayla imzalanacak.

Ancak bu tarihten sonrakiler hakkında, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların tanıma ve denklik işlemleri sonucunda düzenlenen mezuniyet tanıma ve diploma denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uygulanmaya devam edecek. (trt)