2024 YILI BAKIM ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL ALIMI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN            :                  2024/398635

1-İdarenin

a) Adı        :                  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi    :                  Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent kampüsü Rektörlük binasi yapi işleri ve teknik daire başkanlığı 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası        :                  3662801600 - 3662801695

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası               :                    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı        :                  2024 Yılı Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Mal

b) Niteliği, türü ve miktarı            :                 

11 Grupta toplam 252 kalem İnşaat, Elektrik, Tesisat ve Hırdavat Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                   :                  Kastamonu üniversitesi kuzeykent kampüsü Kastamonu /Merkez

ç) Süresi/teslim tarihi :                  Sözleşme süresi içerisinde işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi   :                  5

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :                  24.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :                  Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Orta Yüksek Teknoloji İnşaat aletleri ve makineleri, Orta Yüksek Teknoloji Boya Malzemeleri, Orta Yüksek Teknoloji Aküler, Orta Yüksek Teknoloji Aydınlatma ekipmanı ve elektrikli lambalar, Orta Yüksek Teknoloji Kablolar, Orta Yüksek Teknoloji Yangın Alarm Malzemeleri, Orta Yüksek Teknoloji radyatör vanaları ve benzeri aksam kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-İmza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02009942