TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu için Cihaz ve Maket Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN     :           2023/513126

1-İdarenin

a) Adı  :           İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi         :           Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası      :           3662801311 - 3662801398

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı  :           Tıp Fakültesi ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu için Cihaz ve Maket Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı         :          

25 kalem Tıp Fakültesi ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu için Cihaz ve Maket Alımı(Maket, hassas terazi, Hücre Densitometresi, Ateş ölçer, Otoskop-oftalmoskop, pulseoksimetre, manyetik karıştırıcı, santrifüj, Su banyosu, Otomatik şarjlı pipet, Sıvı Azot tankı, Stereo Mikroskop, Nükleik asit Jel görüntüleme, Nükleik Asit yatay Elektroforez sistemi)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :           1. Grup Taşköprü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İçin maket Alımı Taşköprü Meslek Yüksekokuluna teslim edilecektir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. gruplar Tıp Fakültesi'ne teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi    :           Sözleşme imzalanmasına müteakip (izleyen) günden itibaren 45 gün içinde mal teslimatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmeye müteakip (izleyen) işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :           09.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          :           Kuzeykent Mah. Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzeykent/KASTAMONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Her ürün teknik şartnamesinde istenilen belgelere sahip olması gerekmektedir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Her ürün için Teknik şartnamesinde istenilen satış sonra servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin, bilgi ve belgeleri sunmayan, istenilen kriterlere uymayan yada eksiklikler bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Her ürün için Teknik şartnamesinde istenilen standarta ilişkin, bilgi ve belgeleri sunmayan, istenilen kriterlere uymayan yada eksiklikler bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik şartnamede alıma esas Tıbbi Cihaz ile birlikte verilmesi istenen aparat/aksesuar/cihaz vb. ürünlerin, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olması halinde ilgili ürünler UBB/UTS kayıtlı olmalıdır. İlgili yönetmelikler dışında olması durumunda ise, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair belgeler sunulacaktır

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Her ürün için Teknik şartnamesinde istenilen yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtlara ilişkin, bilgi ve belgeleri sunmayan, istenilen kriterlere uymayan yada eksiklikler bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünle ilgili, tanıtıcı broşür ve katalogları teklifle birlikte sunulacaktır. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi Başlığı altında hazırlanmış olup teklif edilen ürünün marka, menşei,  bilgilerini, ürünün özelliklerini içermeli, yetkili kişi tarafından belgenin her sayfası imzalanmış olmalıdır. Bu dokümanda Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği (kataloğ v.b) belirtilecek ve bu doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık olursa firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No:ILN01834982

#ilangovtr Basın No ILN01834982