KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Köprülerin Onarımı, Korkulukların Tamiratı, Genleşme Derzi Ve Boya İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/233521

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662152335 - 3662152341

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Köprülerin Onarımı, Korkulukların Tamiratı, Genleşme Derzi Ve Boya İşlerinin Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.100 metre Elastomer Modifiye Bitüm Ve Seçme Agregadan Oluşan Tıkaç Tipi Elastik Genleşme Derzi (50-70 Cm Genişlik 10 Cm Derinlik) ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisindeki Muhtelif Köprüler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer iş tebliğinde yer alan A-1. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ veya A-V GRUP: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

25.305.6103/Ö - SERT PVC PLASTİK SU BORUSU İLE GARGUY YAPILMASI (DIŞ ÇAP Ø100 - 110/3,0 mm GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU)

0,47%

0,71%

0,3

KGM/16.120/K-HR ÖZEL - HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.)

1,24%

1,87%

0,78

KGM/16.130/K-HR ÖZEL - HER TÜRLÜ İNŞAATTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.) (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

3,21%

4,81%

2

KGM/23.014/K-ÖZEL - BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.)

0,69%

1,03%

0,43

KGM/23.015/K-ÖZEL - BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.)

0,64%

0,96%

0,4

KGM/23.176/K-ÖZEL - PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TÜM MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.)

3,88%

5,82%

2,43

KGM/25.015/K - DEMİR İMALATIN BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI

13,06%

19,58%

8,16

ÖZEL-1 - ELASTOMER MODİFİYE BİTÜM VE SEÇME AGREGADAN OLUŞAN TIKAÇ TİPİ GENLEŞME DERZİ YAPILMASI (50-70 CM GENİŞLİK VE 10 CM DERİNLİK)

53,82%

80,73%

33,63

ÖZEL-2 - KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE ÖZEL TAMİR HARCI KULLANILARAK BETON ONARIMLARININ YAPILMASI (0-2 CM KALINLIĞINDA DEMİRLİ, DEMİRSİZ YÜZEY VE İSKELE DAHİL)

2,99%

4,49%

1,87


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01991594