3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA  HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/152081

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141053 - 3662121487

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL VE DAYANIKLI TAŞINIR DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin sipariş yazısına istinaden 60 gün içerisinde cihazlar, malzemeler teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

ihaleye teklif veren isteklilerin satış sonrası teknik servis hizmeti verebildiklerine dair belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir. Teklif edilen ürüne ilişkin teknik servis hizmetini  istekli adına başka bir yetkili servis verecek ise servis hizmeti veren firmanın bilgileri bu alana yazılacaktır. 

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhalenin 1 -2 ve 3.  kalemlerine teklif veren istekliler tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca  T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı olduklarına dair  firma veya bayi veya ana bayi veya tedarikçi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verecektir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhalenin 1-2 ve  3. Kalemlerine teklif veren istekliler tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler/cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait  satış merkezi yetki belgesi sunmaları gerekmektedir. 

ihaleye teklif veren isteklilerin bayi olmaları durumunda bayi belgeleri üretici olmaları durumunda ise üretici belgelerine ilişkin bilgilerin yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına  yazılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İstekliler teklif ettikleri cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları(CD) veya fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verecektir.

2-İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklar ve şartname sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap vererek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve teknik şartnameye cevap belgesi imzalanacaktır.Teknik Şartnameye cevap belgesi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01981513