Devletin tahsil etmiş olduğu vergi, harç ve para cezalarına 2024 yılı itibari ile rekor zam yapılmıştı. Gelen zamlar vatandaşın cebini yakarken bir kritik uyarı da apartmanda oturan kişilere yapıldı.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8002) Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yayımlanan tebliğ kapsamında 2024 yılında belirlenen kurallara uymayan kişilere uygulanacak olan parasal ceza sınırları belirlenmiş oldu.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2024/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Emekliye 5.000 lira seyyanen zam müjdesi! Emekliye 5.000 lira seyyanen zam müjdesi!

Tebliğ olunur.

cezalar.jpg

Yayımlanan kanun kapsamında içme suyu ve kullanma suyu koruma alanları, su kaynağının kendisi ve bu kaynağı besleyen her türlü yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara rekor para cezası kesileceği ifade edildi. 2024 yılı için söz konusu para cezası site ve apartman tarafından kirlilik yaratılması durumunda daire başına 23 bin 155 TL olarak uygulanacak.

(Sondakika)